Anal. Chem. J. Phys. Chem. B J. Chromatogr. A JEC Analyst Anal. Chim. Acta Luminescence Talanta